ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVİD-19 TANISI ALAN HASTANIN JOYCE TRAVELBEE’NİN İNSAN İNSANA İLİŞKİ MODELİ’NE GÖRE İNCELENMESİ: OLGU SUNUMU
(EXAMINATION OF THE PATIENT DIAGNOSED WITH COVID-19 ACCORDING TO JOYCE TRAVELBEE'S HUMAN-TO-HUMAN RELATIONSHIP MODEL: CASE REPORT )

Author : ŞERİVAN KARAKUT  , FERAY KABALCIOĞLU BUCAK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 54-62
    


Summary

Hemşireler; sağlığı koruma, yükseltme, hastalıkları önleme, yeniden sağlığı kazanma ve hastalıkla baş etmeyi kolaylaştırmak için sağlıklı/hastaya birey, aile ve toplumlara yardım etmede anahtar konumdadırlar. Çünkü hemşireliğe duyulan gereksinim evrenseldir ve hemşireler bu gereksinimi karşılamak için yardım ederken, bir takım sorumluluklarını uygulayıcı, araştırıcı, eğitici, yönetici ve profesyonel rolleri ve işlevleri sayesinde yerine getirirler. Bu uygulamaları tıbbi modelden ayrılarak sistemli ve bilimsel bir yaklaşımla gerçekleştirilebilmesi için hemşirelik modellerine dayandırılması dolayısıyla hemşirelik sürecinin bir hemşirelik modeli ile birlikte kullanılması gerekmektedir. Modeller hemşirelik bilgisi ve aktivitelerini sistematize etmek üzere bir çerçeve çizer, sistematik düşünmeyi geliştirir ve kavramlara ortak bir anlam getirir. Bu makalede covid 19 tanısı alan bir hastanın hemşirelik bakımında Joyce Travelbee ‘nin insan insana ilişki modeli kullanılmıştır. Travelbee, modelinde hemşirenin bilgi ve becerisini tedavi edici olarak kullanılmasının önemi vurgulanmıştır. Sunulan vakada modelin iyileşme sürecine katkıda bulunduğu gözlenmiş ve uygulama alanında kullanılabileceği vurgulanmıştır.



Keywords
Joyce Travelbee, İnsan İnsana İlişki Modeli, Covid 19,Hemşirelik

Abstract

Nurses are key in helping healthy/sick individuals, families and communities to protect health, upgrade , prevent disease, regain health and facilitate Disease Control. Because the need for nursing is universal and nurses while helping to meet this need, a team their responsibilities of practitioner,researcher,educator,administrator, and thanks to the professional roles and functions to fulfill. In order for these applications to be carried out with a systematic and scientific approach by separating them from the medical model, it is necessary to base them on nursing models, so the nursing process must be used together with the nursing model. Models draw a framework for systematizing nursing knowledge and activities, develop systematic thinking, and bring a common meaning to concepts. In this article, Joyce Travelbee's human-to-human relationship model was used in the nursing care of a patient diagnosed with covid 19. Travelbee emphasized the importance of using the nurse's knowledge and skill as a therapeutic in her model. In the case presented, it was observed that the model contributes to the healing process and it was emphasized that it can be used in the field of application.



Keywords
Joyce Travelbee, human-to-human relationship model, Covid 19, nursing

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.



Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri